HOME ABOUT EKP PRODUCT GROUP SOCIAL RESPONSIBILITY FAQ CONTACT US JOB OPPORTUNITY ACTIVITY
JOB OPPORTUNITY

ตำแหน่ง : จนท.ฝ่ายผลิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
มีประสบการณ์ในด้านการคุมเครื่องจักร ผ่านโรงงานกระดาษ/โรงไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปวช.
สาขาวิชา:
เกรดเฉลี่ย (GPA.):
ประสบการณ์:
อายุ: 20
เพศ: ชาย หรือ หญิง
อาศัยอยู่:
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดงาน :
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในการผลิต โดยตรงอาศัยความรู้ทางเทคนิคสำหรับการควบคุมเครื่องจักรให้
ได้ตามแผนการที่กำหนด
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในเบื้องต้น ให้ได้ตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนด
- อาจทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ผลิตในเบื้องต้น ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน
- บันทึกผลการผลิตลงในแบบฟอร์มที่กำหนดเสนอผู้บังคับบัชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สระแก้ว
อัตรา : ไม่ระบุ
เงินเดือน : -
สวัสดิการ :
1.ปรับเงินเดือนประจำปี
2.โบนัส
3.ชุดฟอร์ม
4.เบี้ยขยัน
5.หอพัก
6.งานเลี้ยงปีใหม่
7.ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน
8.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
9.ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก
10.ค่าครองชีพ
11.ตรวจสุขภาพประจำปี
12.เงิน Incentive
13.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
14. ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
ฯลฯ
วันที่ประกาศ :20/6/2562
HOME ABOUT EKP PRODUCT GROUP SOCIAL RESPONSIBILITY FAQ CONTACT US JOB OPPORTUNITY ACTIVITY