HOME ABOUT EKP PRODUCT GROUP SOCIAL RESPONSIBILITY FAQ CONTACT US JOB OPPORTUNITY ACTIVITY PDPA
รักษาสิ่งแวดล้อม (Protect the environment) พัฒนาสังคม (Social development) กิจกรรม (Activity)
การรักษาสิ่งแวดล้อม เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ ตระหนักถึงความสำคัญของ การรักษาสิ่งแวดล้อมจึงให้ความสำคัญ อย่างมากในการบำบัดน้ำบริษัทฯได้นำ ระบบบำบัดน้ำแบบ Activated Sludge (SBR)ซึ่งเป็นการบำบัดน้ำด้วยวิธีทาง ชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรียพวกที่ใช้ ออกซิเจน(Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลัก ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียซึ่ง เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่ หลายทั้งในประเทศไทยและทวีปยุโรป การพัฒนาสังคม เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทฯให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ทางสังคมกับชุมชนใกล้เคียง ทั้งการให้ทุน การศึกษามอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับ โรงเรียนและการเข้าร่วมงานเทศกาลต่างๆ
HOME ABOUT EKP PRODUCT GROUP SOCIAL RESPONSIBILITY FAQ CONTACT US JOB OPPORTUNITY ACTIVITY PDPA